Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Fes-ho des de casa

-Alta al padró d'habitants per naixement

- Autorització d'ocupació de la via pública per treballs (per obres, càrrega i descàrrega i estacionament reservat

- Assabentat d'obra a l'interior d'habitatges

- Autorització de reserva d'estacionament en la via pública per a persones amb mobilitat reduïda

- Autorització d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, umbrel·les i altres elements complementaris amb finalitat lucrativa

- Autorització de reserva d'espai públic

- Autorització d'instal·lació d'elements de protecció de guals

- Certificat de béns

- Certificat de saldo de proveïdor

- Certificat de dèbit a la Hisenda Municipal

- Certificat de residència o volant d'empadronament

- Certificat idCAT

- Denúncia sobre activitats (comercials, de restauració, ...)

- Denúncia urbanística

- Formulació de precs i preguntes al Ple municipal

- Formulació de proposicions al Ple municipal

- Informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar

- Inscripció al registre municipal d’entitats

- Inscripció al cens municipal d'animals: alta, baixa

- Inscripció al servei d'informació a la carta

- Llicència d'obres menors

- Llicència d'obres en la via pública: companyies de serveis

- Llicència de gual

- Llicència d'ocupació de la via pública amb elements diversos: quioscs de gelats, neveres, cartells senyalitzadors, generadors

- Llicència per a la reparació/rehabilitació de façanes

- Llicència per a la instal·lació de rètols a establiments

- Modificació de dades al padró d'habitants

- Ocupació de la via pública amb sacs o contenidors

- Petició de publicació d'un escrit a la secció Tribuna Oberta de El Pont d'Esplugues

- Presentació d'una queixa/suggeriment

- Qualificació urbanística o informe urbanístic

- Recurs contra multes de trànsit o ordenances municipals

- Reproducció de documents: Plànols

- Sol·licitud del servei de desinsectació, desratització i desinfecció

- Sol·licitud d'informe d'arrelament social

- Sol·licitud d'inspecció de plagues urbanes

- Sol·licitud d'ajuts per escolarització a escoles bressol municipals

- Sol·licitud d'ajuts per a menjador d'escoles bressol municipals

- Sol·licitud d'ajuts econòmics per a activitats culturals, esportives i de lleure per a infants (curs escolar i estiu)

- Sol·licitud d'ajut per al programa socioeducatiu

- Petició del servei de recollida d'estris domèstics

- Sol·licitud de matrimoni civil

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B