Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

La ciutat actual

En les darreres dècades, Esplugues ha passat de ser una població eminentment industrial a una població de serveis. L’actual conformació de la personalitat social, urbana i econòmica d’Esplugues, doncs, s’ha perfilat a partir de la ràpida evolució d’un nucli rural i pre industrial fins arribar a la ciutat contemporània que és avui.

imatge aèria

Durant la dècada dels 60 obtingué la taxa de creixement demogràfica més alta de Catalunya (187,01%). La ciutat que l’any 1950 tenia 3.981 habitants passaria a 29.472 habitants l’any 1970. No serà fins la dècada dels 90 quan la població s’estabilitzarà. A data 1 de gener de 2011, la població d’Esplugues era de 46.782 habitants (22.735 homes i 24.047 dones), amb una densitat de població de 10.255 hab/Km2 , xifra que resulta força elevada.

A través de l’Estadística bàsica territorial que proporciona l’Institut d’Estadística de Catalunya, podem determinar l’abast d’algunes dades que poden ajudar un millor anàlisi de la realitat  de la població del municipi:

1) Progressiva decaiguda del número d’habitants.

2) Envelliment de la població.

3) Predomini nascuts a Catalunya tot i un bon nombre de nascuts a la resta d’Espanya (especialment gent gran).

4) Població immigrada en progressió.

5) Augment de persones amb estudis

6) Coneixement del català per sota de la mitjana catalana.

7) Economia local basada en Serveis.

8) Força dispersió industrial amb un paper destacat de indústria de transformació metal·lúrgica amb la desaparició total de empreses del sector tradicional de la ceràmica.

La població s’agrupa en 10 barris: Centre, La Plana, Can Clota. Finestrelles, Ciutat Diagonal, La Miranda, La Mallola, El Gall, Montesa i Can Vidalet. Actualment, La Plana i sobretot, el barri de Can Vidalet, són els que aporten un major volum de població amb una elevada densitat demogràfica que ultrapassa el doble de la mitjana. En l’altre extrem, els barris de muntanya, La Miranda, Ciutat Diagonal i Finestrelles, obtenen un menor còmput de població.

Cal tenir en compte que els barris no han existit com a tals fins ben entrat el segle XX reflectint la ràpida evolució de l’Esplugues pre industrial fins arribar a la ciutat contemporània. Aquest desenvolupament es va produir per la via del creixement propiciat per l’expansió de l’activitat local i de l’àrea metropolitana en general, com per la promoció de nous polígons residencials. La pròpia orografia i topografia del territori i algunes de les barreres artificials imposades (autopista, carreteres...) han dificultat la connexió interna dels barris i ha facilitat la discontinuïtat de la seva trama urbana. No obstant això, cal destacar esforços i iniciatives que han intentat pal·liar aquest fet, especialment, pel que fa a la construcció de ponts, vies de comunicació, jardins i diversos espais públics.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B