Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Indicadors del Mapa Infoparticip@

Qualitat i transparència de la comunicació pública

1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

1.1. Qui són els representants polítics?

1. Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?L'alcaldessa
2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? Biografia i currículum de l'alcaldessa
3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? Govern
4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? Govern
5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? Ple
6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? Ple
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat) Retribucions dels càrrecs electes
8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)? Declaracions
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa? Agenda
10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? Dades
11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
Ple

1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es presten?

12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Ple

Junta de Govern

Comissions informatives

13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Ple

Junta de Govern

Comissions informatives
14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats

Organigrama del Govern

Organització, responsabilitats i funcions del Govern

15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? codi de conducta
16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? Plens
17. Es publiquen les Actes del Ple municipal?

Ordre del dia i Actes dels Plens

Vídeo actes dels Plens

18. Es publiquen els acords complets de la junta de Govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? Juntes de Govern
19. Es publica el Retiment de Comptes del mandat 19-23?

PAM 2019

Seguiment de l'actuació municipal (PAM 2019-2023)

Plans directors

20. Es publica la normativa municipal? Seu electrònica > Normativa municipal

21. Es publica la normativa urbanística?

Geoportal urbanístic

Normativa urbanística

22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució? Resolucions

1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

23. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? Pressupostos
24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? Execució del pressupost
25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat) Modificacions Pressupostos municipals
26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? Informes d'Estabilitat pressupostària
27. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? Dades econòmiques Pressupostos
28. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories? RLT i retribucions
29. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, i/o assessors dels grups polítics si es el cas, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) Càrrecs
30. Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) Oferta pública de treball
31. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? Inventari general
32. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada? Perfil contractant
33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? Període mitjà de pagament

34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat)

Subvencions
35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat) Convenis
36. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) Cost i característiques

2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

37. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió del govern?www.esplugues.cat
38. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Notícies

Espai d'opinió dels grups municipals
39. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

Notícies

40. Es dona informació sobre la història del municipi?

Esplugues, ciutat històrica

41. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, les activitats econòmiques, culturals?

La ciutat

Esplugues en xifres

42. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? L'Agenda
43. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució? Departament de Comunicació

2.2. Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

44. Es dona informació específica sobre el reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

Participació i associacionisme: normativa

Processos participatius

45. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? Directori d'entitats
46. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Processos participatius

Processos normatius

47. S'ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?

Participa

Processos normatius

48. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

Cartes de Serveis

Compromisos

49. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Queixa /suggeriment

50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

Avaluació dels serveis

51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública? Accés a la informació pública
52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés?

Peticions i resolucions

 

SEGELL INFOPARTICIP@: L'Ajuntament d'Esplugues compleix amb el 100% dels indicadors del Mapa Infoparticip@ i, per tant, amb el Segell Infoparticip@ amb què la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) distingeix les pàgines web municipals que s'adapten als criteris de transparència i qualitat de la comunicació pública.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B