Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Responsables tècnics municipals

Alcaldia Coordinador d'Alcaldia Toni Alonso Coodinació i direcció d'activitats d'impuls de de l'alcaldia.
Àmbit Serveis Generals Coordinadora General d'Ambits Carme Carmona
Coordinar  l'organització tècnic-administrativa de l'Ajuntament i promoure l'excel·lència en la gestió. Complir els propòsits i objectius de la Corporació a travès del desenvolupament d'un sistema de gestió i una cultura organitzativa adequats.
Serveis Jurídics Secretari Pedro Carmona
Coordinar i prestar assessorament jurídic i assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'àmbit de Serveis Generals.
Gestió Patrimonial Director de Gestió Patrimonial Carlos Penela Coordinació i actualització de l'inventari patrimonial. I prestar assessorament jurídic i assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions del seu àmbit.
Projectes Estratègics i Internacionals Coordinadora de Projectes Estratègics i Internacionals Ana Úbeda Coordinar l'elaboració , comunicació i revisió del Programa d'Actuació Municipal i Plans estratègics i Internacionals de Ciutat
Comunicació Director de Comunicació Raúl Montilla Promoure la imatge de la ciutat i assegurar que la ciutadania disposen d'una informació completa i puntual de les actuacions, activitats i serveis  municipals.
Servei de Tecnologia i Innovació Tecnològica Director de Tecnologies i Innovació Tecnològica Lluís Albert Just Assegurar l'òptim funcionament dels serveis de TIC (Tecnologies de la Informació i el Coneixement) de l'organització i el compliment dels seus estàndards
Sistemes d'Informació Director de Sistemes d'Informació i Coneixement Abdon Vidal
Assegurar que l'organització disposi en tot moment de la informació i els recursos informàtics necessaris per al desenvolupament dels seus fins.
Administració Electrònica Coordinador Tècnic d'Administració Electrònica Carles Planas Impulsar l'administració electrònica.
Transparència i Govern Obert Directora de Transparència i Govern Obert Eulàlia Santiago Aconseguir un Ajuntament obert a la ciutadania que fomenti la transparència i l'agilitat en la gestió municipal.
Arxiu Municipal Coordinadora Tècnic d'Arxiu Marta De Planell
Facilitar l'accés, gestió, conservació i difusió de la documentació.
Economia i Treball Directora del Servei d'Economia i Treball Laura Laveda
La dinamització de l'activitat econòmica local, és a dir, del mercat de treball i del teixit productiu locals, amb la finalitat d'aconseguir que els nostres territoris comptin amb els elements necessaris per enfortir la seva competitivitat i la seva cohesió social.
Unitat Tècnica de Contractació
Coordinador de la Unitat  Tècnica de Contractació Alejandro Muñoz
Prestar assessorament jurídic en matèria de contractació
Finances i Gestió de Recursos Director de Serveis Econòmics / Interventor Javier Vicen
l'Elaboració de l'avantprojecte de pressupost i dels programes d'inversió, la gestió i el control de l'execució del pressupost; i l'ordenació, la coordinació, el seguiment i l'execució de la gestió econòmica-administrativa.
Servei de Tresoreria Tresorer Jordi Martorell Manejar i custodiar els fons, valors i efectes de la corporació de conformitat amb el que estableix les disposicions legals vigents.
Servei de Comptabilitat Directora de Comptabilitat Sandra Ripoll
Supervisar la comptabilitat municipal i preparar la documentació, les modificacions, la liquidació i el Compte General del Pressupost,  d'acord amb les normes d'aplicació.
Recursos Humans Coordinadora Tècnic/a de RRHH Mariluz Sanchez Que l'organització disposi en tot moment de les persones, capacitats i motivació necessàries per al compliment dels seus objectius.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA) de Serveis Generals Directora del Servei  Jurídic de Serveis Generals Maria Flors Prestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'Àmbit
Atenció a la Ciutadania i Població

Coordinadora Operativa d'Atenció

Coordinadora Operativa de Població

Idoia Garcia

 

Sonia Rubiño

Atendre a la ciutadaniade forma presencial i telefònica.

 

Tràmits del Cens Electoral i Padró Municipal i coordinació operativa de Processos Electorals

Compres i Serveis Subalterns Coordinador dels Serveis Subalterns i Compres
Juan Carlos Jodar
Assegurar la custòdia i vigilància de l'òptim funcionament dels equips, instal·lacions i materials de les dependències municipals, així com dels serveis i activitats que es desenvolupen en les mateixes.
Efectuar les millors compres per a aprovisionar als departaments de material fungible centralitzat amb rapidesa i eficàcia..

Seguretat i Convivència

 

Director de la Policia Local Daniel Limones
Aconseguir  i mantenir un nivell òptim de convivència i seguretat ciutadana i vial en el municipi amb col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat.
Serveis Administratius i Inspecció Coordinador dels Serveis Administratius Francisco Garcia Tramits administratius.
Àmbit de Territori i Sostenibilitat Coordinador  de l'àmbit de Territori i Sostenibilitat Josep Maria Ferré
Desenvolupar les polítiques, estratègies i plans per a aconseguir un desenvolupament urbà equilibrat i sostenible, així com aconseguir i mantenir uns estàndards òptims en els serveis de l'espai públic.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA) de Territori i Sostenibilitat Directora de la UJA de Territori i Sostenibilitat Begoña Banach
Prestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'Àmbit
Servei d'Urbanisme Director d'Urbanisme Jaume Escoda
El desenvolupament del Planejament d'iniciativa publica i privada, complint la normativa vigent.
Servei d'Obres Públiques Director del Servei d'Obres Públiques Miquel Garriga Realitzar projectes i obres tant d'edificació com d'urbanització i coordinar i assegurar durant tot el procés constructiu els requeriments funcionals i de manteniment de les obres i instal·lacions municipals.
Servei de Manteniment i Espai Públic Director de Manteniment i Espai Públic José Mª González
Mantenir els equips i edificis municipals en un nivell òptim d'ús i seguretat assegurant el compliment dels estàndards de servei.
Unitats Operatives Coordinador Tècnic de les Unitats Operatives Juanma Castejón Manteniment de l'espai públic i dels seus serveis bàsics, així com tota la logística per actes i festes.
Unitat Operativa d'Instal·lacions Coordinador Tècnic de la Unitat d'Instal·lacions José Luis García Manteniment de l'espai públic i dels seus serveis bàsics, així com tota la logística per actes i festes.
Servei Jurídic  de Drets Socials, Civils i Ciutadania Directora del Servei Jurídic  de Drets Socials, Civils i Ciutadania Pepa Guardiola
Prestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions dels Serveis a assignats
Igualtat Directora d' Igualtat Assumpta Pastor
Planifica, programa i elabora projectes i desenvolupa accions adreçades a eliminar les desigualtats que es donen entre homes i dones
Drets Civils i Ciutadania Director de Drets Civils i Ciutadania Francisco Ortiz Coordinar els serveis, activitats i programes de l'àmbit dels drets civils i ciutadania, desenvolupant les capacitats i gestionant amb eficiència els recursos a la seva disposició
Drets Socials Directora de Drets Socials Agnes Mateo
Coordinar els serveis, activitats i programes de l'àmbit dels serveis socials, salut i col·lectius en risc  de vulnerabilitat social, desenvolupant les capacitats i gestionant amb eficiència els recursos a la seva disposició. Prestar suport i assessorament tècnic als equips d'atenció primària.
Cultura Directora de Cultura Núria Vidal
Programar i coordinar tots els serveis i activitats culturals del municipi per a promoure la cultura com a instrument de participació ciutadana i cohesió social.
Educació Directora d'Educació i Ciutadania Kira Blanc Programar i coordinar totes les activitats educatives del municipi i donar suport als centres escolars.
Esports i Equipaments Director d'Equipaments i Esports Juan De Dios Ramirez
Promoure l'esport i l'activitat física entre la ciutadania  i gestionar els usos i manteniment dels equipaments municipals per a  la òptima prestació dels serveis
Patrimoni Cultural Directora del Servei de Patrimoni Cultural Carme Comas Planificar, coordinar i controlar les accions dirigides a recuperar, conservar, estudiar i difondre el conjunt de béns que  constitueixen el patrimoni cultural d'Esplugues en els seus àmbits documental i museístic.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B